Biologiki sarp ediş

Awtomatiki iş stansiýasy turbalary barada maslahatlar

LuoRon geçiriji maslahatlar lukmançylyk derejesindäki geçiriji polipropilenden (PP) ýasalýar we ujunyň geçirijiligi bar.Geçiriji maslahat, awtomatiki nusgany has akylly we takyklaşdyrýan awtomatiki suwuk geçiriş iş stansiýasy bilen gabat gelenden soň suwuklygyň derejesini kesgitläp biler ...

Süzgüçli däl uniwersal fit turbalary barada maslahatlar, turba maslahatlary

“LuoRon” uniwersal fit turbasy maslahatlary, esasy turba markalarynyň köpüsine ygtybarly laýyklygy üpjün etmek üçin niýetlenendir, turbageçiriji maslahatlary import edilýän polipropilen (PP) lukmançylyk derejesinden ýasalýar.Consumhli sarp edilýän turbalar maslahatlary 100000 derejeli arassalaýyş ussahanasy tarapyndan awtomatiki usulda öndürilýär.Matureetişen sanjym ...

Adaty PP sentrifuga turbalary 15ml 50ml

Merkezden gaçyryş turbalary suwuklygy saklamak üçin ulanylýar, ol nusgany kesgitli okuň töwereginde çalt aýlamak bilen öz böleklerine bölýär. Köp sentrifuga turbalarynyň merkezden gaçyrylan nusgasynyň islendik gaty ýa-da agyr böleklerini ýygnamaga kömek edýän konus düýbleri bar.Merkezden gaçyryş turbalary hem başarmaly ...

Mikro merkezden gaçyryş turbalary 0,6ml 1.5ml 2ml 5ml

Laboratoriýa sarp edilip bilinýän, EP turbasy diýlip hem atlandyrylýan kiçijik merkezden gaçyryş turbasy, yz reagentlerini bölmek üçin mikro sentrifuga bilen ulanylýar, molekulýar biologiýa mikromanipulýasiýa synaglary üçin täze gural berýär. Mugt nusgalar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Öýjük medeniýeti tagamy, Petri tagamy

Petri tagamy mikrob ýa-da öýjük medeniýeti üçin ulanylýan laboratoriýa tagamydyr.Ol tekiz, disk şekilli düýbünden we gapakdan durýar.Adatça aýnadan ýa-da plastmassadan ýasalýar.Petri tagam materiallary esasan iki kategoriýa bölünýär, esasan plastmassa we aýna, aýna ösümlik materiallary, mikro ...

Öýjük göni RT QPCR toplumy - SYBR REaşyl I.

Imönekeý we täsirli: “Cell Direct RT” tehnologiýasy bilen RNK nusgalaryny bary-ýogy 7 minutda alyp bolýar.10Sample islegi az, sebäbi 10 öýjük synagdan geçirilip bilner.Ighokary geçiş: 384, 96, 24, 12, 6 guýy tarelkalarda ösdürilip ýetişdirilen öýjüklerde RNK-ny çalt tapyp biler.◮DNA Eraser çalt täzeden edip biler ...

Haýwanlaryň jemi RNK izolýasiýa toplumy

RNK-nyň zaýalanmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Systemhli ulgam “RNase-Free” DNK arassalaýjy sütüni ulanyp DNK-ny netijeli aýyryň DNase ýönekeý goşmaň DNK-ny aýyryň - ähli amallar otag temperaturasynda tamamlanýar Çalt - amal 30 minutda tamamlanyp bilner Howpsuz, organiki reagent ulanylmaýar ...

Gyzgyn telefon, LED, LCD sanly gyzgyn telefon

Aýratynlyklary • LED ekrany temperaturany görkezýär • Maks.550 ° C çenli temperatura • 580 ° C kesgitlenen howpsuzlyk temperaturasy bilen aýratyn howpsuzlyk zynjyrlary • Daşarky temperatura gözegçiligi, temperatura datçigini (PT 1000) ± 0,5 ° C takyklygy bilen birikdirip bolýar • Aýna keramiki iş plastinkasy ajaýyp peýnir berýär. ..

2L & 5L öýjükli rolikli çüýşeler

2L & 5L Cell Roller çüýşesi, öýjükleriň we dokumalaryň uly göwrümli önümçiliginiň talaplaryna laýyk gelýän bir gezek ulanylýan gapdyr we haýwan we ösümlik öýjükleriniň, bakteriýalaryň, wiruslaryň we ş.m. medeniýetinde giňden ulanylýar.2L & 5L TC bejergisi we ýok -TC Bejerilen öýjükli rolik çüýşeleri Täze ...

3L, 5L ýokary netijelilik Erlenmeyer Flask

3L & 5L Erlenmeyer silkme çüýşeleri öňdebaryjy ISB (sanjym, intrenç, zarba) bir ädim galyplaýyş prosesi, USP VI derejeli PETG materialy ýa-da BPA-dan erkin kompýuter materialy, oňat önüm yzygiderliligi, pirogen ýok we haýwanlardan emele gelen maddalar ýok.Uly göwrümli medeniýeti sarsdyryjy bilen ulanyp bolýar.Bu ...